Vastgesteld in de ALV 6 september 2022

De algemene wedstrijdregels

1. De wedstrijden worden gespeeld volgens de “FIDE Regels voor het Schaakspel”, inclusief de aanhangsels, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald.

2. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdagavonden in de periode september tot en met mei, echter met een minimum van 30 rondes.

3. De aanvang van de wedstrijden is 19.45 uur. De competitieleider zet zo nodig de klok van de witspeler in werking.

4. De standaard-speeltijd is voor de interne competitie 1 uur en 25 minuten + 10 sec per zet.

De competitie

5. Er wordt gespeeld volgens het Keizer-systeem.

6. De beginstand wordt door loting door de competitieleider vastgesteld.

7. Nieuwe spelers die gedurende het seizoen instromen worden in beginsel onderaan de ranglijst geplaatst; de niet-gespeelde ronden worden gewaardeerd met “afwezig met geldige reden”. De competitieleider kan, indien een speler aantoonbaar een bepaalde sterkte heeft door bijvoorbeeld een KNSB-rating, bepalen om aan een nieuwe speler tijdelijk, ten behoeve van de indeling, een aantal startpunten toe te kennen. Deze punten worden voor de einduitslag tot 0 teruggebracht.

8. Spelers die gedurende het seizoen stoppen blijven in de ranglijst gehandhaafd, de niet-gespeelde ronden worden vanaf het moment van stoppen gewaardeerd op 1/3 van de eigen waardepunten.

9. In de eerste 12 speelronden kunnen spelers elkaar in beginsel niet meerdere keren treffen. Dit geldt niet indien door overmacht, bijvoorbeeld door een verlate afmelding waardoor tijdens de speelavond een nieuwe indeling moet worden gemaakt.

10. De competitieleider draagt er zorg voor dat de uitslagen van een speelavond en de bijbehorende nieuwe ranglijst zo spoedig mogelijk via de mail aan alle spelers bekend worden gemaakt.

11. De competitieleider draagt er zorg voor dat de indeling voor de volgende ronde via de mail tijdig aan alle spelers bekend wordt gemaakt.  

De puntenwaardering

12. De hoogste waardepunten in de beginstand van de competitie bedraagt afgerond 1,5 maal het aantal spelers.

13. De puntenwaarding bij gespeelde partijen is:
winst: de waardepunten van de tegenstander;
– remise: de helft van de waardepunten van de tegenstander;
– verlies: 0 punten.

14. De puntenwaardering bij afwezigheid met geldige reden is 1/3 van de eigen waardepunten. Deze wordt toegepast indien:
–  er tijdig en aantoonbaar (bij voorkeur via de mail en uiterlijk zondag 18.00 uur) bij de
competitieleider wordt afgemeld;
–  een speler voor aanvang van de speelronde aangeeft liever niet te willen spelen maar wel
aanwezig of beschikbaar is;
–  er sprake is van overmacht; dit ter beoordeling door de competitieleider.
Bij het meer dan 6 keren afzeggen zullen er geen punten meer toegekend worden bij de volgende afzegging.

15. De puntenwaardering bij afwezigheid zonder afmelding is 0 punten.

16. Bij 2 keer afzeggen zonder afmelding wordt de afspraak gemaakt dat de speler aangeeft of hij/zij aanwezig zal zijn, bij geen bericht zal de betrokken speler niet ingedeeld worden.

17. De puntenwaardering bij niet-spelen buiten schuld bedraagt 2/3 van de eigen waardepunten. Hiervan is sprake indien:
– de tegenstander niet op komt dagen;
– een speler is uitgeloot (oneven) maar aangeeft wel beschikbaar te zijn op de betreffende
speelavond;
– een speler op de betreffende speelavond andere verplichtingen heeft in het directe belang
van de vereniging, zoals vergaderingen van de OSBO door de voorzitter of het leiden van
een evenement door de competitieleider.

18. De puntenwaardering (bij afwezigheid door) externe wedstrijden op de eigen speelavond bedraagt 2/3 van de eigen waardepunten, ongeacht de uitslag van die externe wedstrijd.

19. De puntenwaardering (bij afwezigheid door) externe wedstrijden die niet op de eigen speelavond plaatsvinden bedraagt 50% van de eigen waardepunten, ongeacht de uitslag van die externe wedstrijd.

20. Indien een speler in één week zowel een interne als een externe wedstrijd speelt, geldt de waardering voor de interne wedstrijd.

21. De eindstand wordt vastgesteld na het afronden van de laatste speelronde via de zogenaamde “iteratieve” herberekening. Bij een gelijk puntenaantal is het puntentotaal van de laatste tussenronde bepalend.

Evenementen

22. De organisatie en planning van de evenementen berust bij de competitieleider. 

Klachten en bezwaren

23. Klachten en bezwaren dienen eerst aan de competitieleider te worden voorgelegd.

24. Indien het antwoord van de competitieleider niet binnen een redelijke tijd wordt gegeven of anderszins niet bevredigend voor de speler is, heeft een speler het recht zijn klacht of bezwaar via de secretaris aan het bestuur voor te leggen. De beslissing van het bestuur is bindend.

Slotbepalingen

25. Dit reglement treedt in werking met ingang van het seizoen 2022-2023.

26. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de competitieleider en doet hiervan verslag tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering (ALV). 

27. Dit reglement kan slechts bij besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV) worden ingetrokken of gewijzigd.